Our Team

Kalpana Pandey Silwal

Kalpana Pandey Silwal

Managing Director

Deepak Bahadur Silwal

Deepak Bahadur Silwal

Chief Executive Officer

Aditya Baral

Aditya Baral

Chief Operating Officer

Kumar Shrestha

Kumar Shrestha

Business Development Executive

Narendra Thapa

Narendra Thapa

Senior Tour Executive

Dilasha Silwal

Dilasha Silwal

Tour Manager

Dawa Sherpa

Dawa Sherpa

Sardar